Gallery Fair Practice Code Nederlandse Galerie Associatie

Gallery Fair Practice Code Nederlandse Galerie Associatie
1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief
afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere
mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie
van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid
in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van
mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten
zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor
modelcontracten zie de NGA-website.
2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de
galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement
en/of beslaglegging van de galerie.
3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige
kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien
van de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.
4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een
maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.
5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie,
maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in
het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval
dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor
deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een
tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te
maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor
een NGA voorbeeldcontract).
6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en
vakbekwaamheid te onderhouden.
7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast
komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht
is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald
heeft restitueren.
8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en
het kunstenaarsbestand van die galerie.
9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te
volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de
galerie of daarbuiten.
*bij de Nederlandse Galerie Associatie kunnen desgewenst echtheidscertificaten worden
verkregen.
Zie ook: https://www.mondriaanfonds.nl/gallery-fair-practice-code/